Prohlášení k očkování

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že

(jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce

 
06.04.2020 publikoval: Kateřina Pontová
Nahoru